Dům Panny Marie Pomocné (azylový dům pro ženy a matky s dětmi)

Kde nás najdete

Adresa

Karla Maličkého 418/2, Lovosice 41002

Provozní doba

nepřetržitě 24 hodin denně

Na koho se můžete obrátit

Bc. Lucie Burdová DiS.

Bc. Lucie Burdová DiS.

sociální pracovnice
Tel.: 731 129 742 E-mail: 7npsVW6m~_BFRYUSYanBZd5d-oBCZ194Ys

Kateřina Kutzlerová

Kateřina Kutzlerová

pracovník v sociálních službách
Tel.: 731 129 760 E-mail: 68Go87d7TdnCR-enW7c-T65j4mnv5fek4-rhTj

Petra Urban Šírková

Petra Urban Šírková

pracovník v sociálních službách
Tel.: 731 129 760 E-mail: _.GBRWkjX8ACZbagc8m%C1.7~bGk2~lg%bpoO1p

Irena Racková

Irena Racková

pracovník v sociálních službách
Tel.: 731 129 760 E-mail: 4krxRWh7YdBFRYUSYanBZd5d-oBCZ194Ys

Martina  Tóthová

Martina Tóthová

pracovník v sociálních službách
Tel.: 731 129 760 E-mail: 88EDZ.54ahGr5f56LTprRb~lWeBF5c~905pJ

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Dům Panny Marie Pomocné (azylový dům pro ženy a matky s dětmi)

Typ služby
AD pro matky s dětmi

Poskytovatel
Charita Lovosice

Kraj
Ústecký kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Mgr. Alena Maternová

Registrační číslo služby
6081367

Poslání a cíle

Poslání služby

Posláním služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Lovosice je poskytovat azylové ubytování ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi, které se chtějí aktivně podílet na řešení své nepříznivé životní situace a při tomto procesu využívají služeb azylového domu – zejména podpora rozvoje potřebných dovedností a podpora zvýšení úrovně soběstačnosti.

Cíle poskytované sociální služby:

a) Obecným cílem sociální služby je podpora uživatelek při řešení jejich tíživé životní situace, kdy se ocitli bez přístřeší. Obsahem sociální služby je poskytování nepřetržité a cílené pomoci ženám a matkám s dětmi s nabídkou doplňkových resocializačních aktivit – např. projekt NDT Made By v rámci Azylového domu.

Zdárnou spolupráci předpokládá ochota uživatelek služby ke spolupráci. Domov poskytuje ženám a matkám s dětmi bezpečné prostředí – fyzickou a psychickou ochranu, odborné sociální poradenství a terapeutické aktivity. Práce s uživatelkami služby je zaměřená na osvojení si a posílení sociálních, pracovních dovedností, zvýšení soběstačnosti s cílem připravit uživatelky na následné uplatnění v běžném životě, zpětné začlenění se do společnosti. 

b) Konkrétním cílem sociální služby je:

  1. Stabilizace životní situace uživatelky - podpora uživatelky při nástupu do ADL, aby se její životní a sociální situace nezhoršila, ale zlepšila. A to formou základního sociálního poradenství, základních činností, které vyplývají ze zákona o sociálních službách pro Azylové domy. S uživatelkami služby pracuje na jejich zkompetentnění a posilování vlastního sebeuvědomění a přebírání odpovědnosti za sebe, svůj život a své děti. Při sociální práci je kladen důraz na osvojení si návyků vedoucích k posílení soběstačnosti.
    Uživatelky (a jejich děti), přicházejí do ADL v situaci, kdy nemají střechu nad hlavou, oblečení, jídlo, peníze, hygienické prostředky, osobní dokumenty a další základní věci, které jsou důležité pro život. Naším cílem je, co v nejkratší možné době pomoci uživatelkám (a jejich dětem) zabezpečit tyto základní životní potřeby - střecha nad hlavou, čisté oblečení, pomoc při zajištění osobní hygieny a stravy.
  2. Najít uživatelce nové vhodné bydlení - pomoci uživatelce při hledání a získání nového bydlení. Podpora při šetření financí na kauci, podpora při hledání inzerátů, pomoc při zapojení do nadací a projektů, které pomáhají uživatelkám při hledání nového bydlení. Podmínkou při naplnění tohoto cíle, je vlastní aktivita uživatelky při řešení své situace.
  3. Najít uživatelce vhodné zaměstnání nebo brigádu – pomoc uživatelce, která může pracovat, při hledání nového zaměstnání, nebo brigády. A to formou podpory při sestavování životopisů, nácviků pracovního pohovoru, shromáždění potřebných dokumentů pro potřeby nového zaměstnavatele (doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů apod.). Dále podpora uživatelky při hledání vhodné rekvalifikace, nebo inzerátů s vhodnou pracovní nabídkou. Podmínkou při naplnění tohoto cíle, je vlastní aktivita uživatelky při řešení své situace.
  4. Pomoc uživatelce našetřit si finanční hotovost během pobytu v ADL.
  5. Pomoc uživatelce při získání nových dokladů - podmínkou pro naplnění tohoto cíle, je vlastní aktivita uživatelky při řešení své situace.

Zásady

Dobrovolnost: - uživatelka přichází k poskytovateli služby dobrovolně, z vlastní vůle a má zájem o poskytování služby, dobrovolně i odchází.

Ochrana práv uživatelky: - uživatelka služby má právo soukromí a důvěrnost sdělení, všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí; její práva vycházející z „Listiny základních práv a svobod“ jsou plně respektována.

Respektování pravidel určených poskytovatelem služby: - tato pravidla jsou zárukou respektování obou subjektů navzájem; vzhledem k poskytování kvalitní sociální služby ze strany poskytovatele, je potřebné, aby uživatelka respektovala pravidla dané služby. Pokud uživatelka tyto pravidla nechce respektovat, má možnost odmítnou poskytovanou sociální službu a dobrovolně odejít. Stejně tak i poskytovatel sociální služby respektuje práva a osobní cíle uživatelky, které chce ona řešit.

Spolupráce: - uživatelka spolupracuje s pracovníky azylového domu na přesné identifikace potřeb uživatelky tvorbě individuálního plánu a jeho naplňování. V průběhu služby neustává započatá komunikace a vzájemnou kooperací je reagováno na akutní situaci uživatelky.

Individuální podpora: - spolupráce uživatelky služby s pracovníkem azylového domu je odvíjena od individuálního plánu a přístupu. Ten obsahuje konkrétní cíle, jichž chce uživatelka dosáhnout a konkretizuje způsoby - kroky, které k tomuto cíli povedou.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší

Další informace

Dům Panny Marie pomocné - azylový dům pro ženy a matky s dětmi je sociální službou, kterou provozuje Charita Lovosice od 25.3.2013

IČ organizace: 46770321
Identifikační číslo služby: 6081367
Forma poskytované služby: Pobytová sociální služba.

Letáček služby ke stažení 
Ceník poskytovaných služeb

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi naleznete také na Facebooku. Přidejte se k nám!

Cílová skupina:

Pro ženy a matky s dětmi bez přístřeší, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Cílovou skupinou jsou ženy a matky s nezaopatřenými dětmi od 18 let věku z Ústeckého kraje (v případě volné kapacity z celé České republiky), zejména samoživitelky, svobodné matky, rozvedené, ovdovělé, případně těhotné ženy nebo ženy, které nejsou biologickými matkami a mají soudem svěřeny do péče nezletilé děti. Dále to jsou dívky v obdobné sociální situaci, které byly pravomocným rozhodnutím soudu zplnoletněny.

Služba je časově omezená a to na dobu jednoho roku, v odůvodněných případech s možností prodloužení o 6 měsíců. Služba se poskytuje po dobu platnosti smlouvy. Uživatelky si za podpory sociálního pracovníka plánují průběh služby a její čerpání dle aktuálních i dlouhodobých potřeb uživatelky.

V průběhu služby spolupracuje sociální pracovník, pracovník v sociálních službách s uživatelkou na definovaných cílech. V průběhu spolupráce se může kolem uživatelky vytvořit tým pracovníků i z jiných služeb (NZDM Amicus Lovosice, SAS) nebo jiných zdrojů - rodina, přátele, atd.

Sociální služba Dům Panny Marie Pomocné - azylový dům pro ženy a matky s dětmi vstoupila do projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 5.

Plakát A3

Služba je realizována za podpory Ústeckého kraje

podpořil UK