IROP Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích

IROP a MMR ČR

 

 

 

číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002158
Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program

IROP MMR Logo

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory soc. začleňování, a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu. Realizace investice umožní skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných soc. služeb vedoucích k soc. inkluzi a zároveň napomůže odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými regiony. Výsledkem projektu bude vznik azylového domu pro ženy a matky s dětmi skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícího nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století a nárokům kladeným příslušnými předpisy a dokumenty.

Nové prostory budou plně respektovat materiálně technický standard sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou, což stávající prostory neumožňují. Respektování tohoto standardu zajistí kvalitativní zlepšení v úrovni poskytované služby. Jednotlivými dílčími cíli tedy je:

  •  zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených;
  • vybudování odpovídajícího zázemí pro pracovníky a klienty;
  • optimalizace podmínek pro poskytování sociální služby;
  • zvýšení materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. Století;
  • odpovídající pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti;
  • zvýšení zaměstnanosti. Výstupem projektu vedoucí ke zlepšení infrastruktury a nabídky sociálních služeb v území bude:
  • budova rekonstruovaná dle přiložené PD, tj. vznik vhodného, atraktivního, moderního, funkčního, dispozičně vyhovujícího prostředí k poskytování sociální služby tak, aby jejich poskytování bylo co možná nejefektivnější, přinášelo co možná nejlepší výsledky a byla zajištěna jejich komplexnost a prostupnost;
  • nezbytné vybavení nutné k poskytování služby v odpovídající kvalitě.

Proběhlo třetí výběrové řízení na dodavatele stavby, které bylo úspěšně ukončeno výběrem stavební firmy Gerhard Horejsek a spol., s. r. o.

Dne 4. ledna 2019 došlo k předání stavby a byla zahájena rekonstrukce budovy na adrese: Lovosice, Karla Maličkého 418/2

13. ledna 2020 proběhlo dokončení přejímacího řízení a investor - Farní charita Lovosice převzala zpět zrekonstruovanou budovu.

V rámci III. etapy bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku vybavení ve třech částech A. Nábytek, B. Elektro vybavení, C. IT vybavení. Výběrové řízení vyhrála firma Gerhard Horejsek a spol., s. r. o. a naše organizace převzala 15. 4. 2020 kompletní vybavení.

Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán 13. 5. 2020.

Sociální služba Azylový dům pro ženy a matky s dětmi se do nově zrekonstruované a vybavené budovy přestěhoval 15. 5. 2020 se změnou názvu - Dům Panny Marie Pomocné.

Veškeré info na adrese: http://fchlovosice.profilzadavatele.cz/