Panna Marie Pomocná s dětmi a mládeží (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)

Panna Marie Pomocná s dětmi a mládeží (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)

Kde nás najdete

Adresa

Terezínská 1111, Lovosice 41002

Provozní doba

PO - PÁ 11:00 – 17:00 hodin
v době školních prázdnin změna provozní doby: PO - PÁ 08:00 - 16:00 hodin

Oblast působnosti

Lovosice a spádové obce

Na koho se můžete obrátit

Bc. Karolína Dejmlová

Bc. Karolína Dejmlová

sociální pracovník
Tel.: 605 220 801 E-mail: 68Ey27d7T_rt3-enW7c-T65j4mnv5fek4-rhTj

Anna Rysová

pracovník v sociálních službách
Tel.: 605 220 801 E-mail: WgAkObok-onjGK7%WkvDR-en-lvmVW7r

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Panna Marie Pomocná s dětmi a mládeží (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)

Typ služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel
Charita Lovosice

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Petra Buriánková

Registrační číslo služby
6540812

Poslání a cíle

Poslání

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež AMICUS je zkvalitnění života sociálně znevýhodněných dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let z Lovosicka. Poskytujeme těmto dětem a mladým lidem bezpečné prostředí, ve kterém mají možnost trávit svůj volný čas jinde než „na ulici“. Pomáháme jim se začleňováním do společnosti a se zvládnutím školního učiva.

Cíle

Cílem sociální služby NZDM AMICUS je uživatel, který…:
1. Tráví svůj čas společensky přijatelným způsobem a pohybuje se v bezpečném prostředí mimo
ulici města

- poskytujeme pro naše uživatele bezpečné prostředí a prostory k trávení volného času uživatelů a realizování společensky přijatelných volnočasových aktivit zaměřených na pozitivní ovlivnění života uživatelů - nabízíme našim uživatelům výtvarné, sportovní, hudební a jiné volnočasové aktivity, kterými mohou vyplnit svůj volný čas.

2. Si zlepšil školní prospěch ve škole a je do školy připraven

- pomáháme dětem a mladým lidem s přípravou do školy (domácí úkoly, referáty aj.).

3. Zažil různé zážitky prostřednictvím výletů a různých akcí, které by jen tak neprožil

- poskytujeme našim uživatelům různé výlety, exkurze, příměstské tábory a prázdninový pobytový týden mimo Lovosice, aby měli stejné zážitky, jako jejich vrstevníci z běžné společnosti, a tím se lépe začlenili do kolektivu svých vrstevníků.

4. Pocítil úspěch, zažil co je to být potřebný a zdravě sebevědomý

- nabízíme našim uživatelům příležitost, aby se cítili ve společnosti potřební, a tím zvyšujeme jejich sebevědomí a sebehodnocení,
a to například účastí na charitativní Tříkrálové sbírce.

5. Se naučil zapojovat do běžné společnosti

- vytváříme podmínky pro vzájemné setkávání a následnou integraci dětí a mládeže z etnické menšiny mezi majoritní společnost formou festivalů a dalších akcí NZDM AMICUS (Dětský den apod.).

Zásady

  1. Dobrovolnost:- uživatel přichází k poskytovateli služby dobrovolně, z vlastní vůle a má zájem o poskytování služby.
  2. Ochrana práv uživatele:- uživatel služby má právo na soukromí a důvěrnost sdělení, všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
  3. Spolupráce:- uživatel spolupracuje s pracovníky NZDM na tvorbě individuálního plánu a přesné identifikace potřeb uživatele. V průběhu služby neustává započatá komunikace a vzájemnou kooperací je reagováno na akutní situaci uživatele.
  4. Individuální podpora:- spolupráce uživatele služby s pracovníkem NZDM je odvíjena od individuálního plánu. Ten obsahuje konkrétní cíle, jichž chce uživatel dosáhnout a konkretizuje způsoby, které k tomuto cíli povedou.

Cílové skupiny

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Činnosti

kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Další informace

Služba je poskytována bezplatně

Naše služby cílí na děti a mladé lidi ve věku 6 – 26 let pohybující se ve městě Lovosice, kteří prožívají komplikované životní události (např. rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, problémy ve škole a s přáteli), setkávají se s konfliktními společenskými situacemi (např. trestná činnost), mají negativní zkušenosti a jejich chování je rizikové (předčasné a rizikové sexuální zkušenosti, šikana, užívání návykových látek).

Letáček služby ke stažení  Letáček terénní služby NZDM ke stažení

Rozsah poskytovaných úkonů

  • výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při ochraně práva,oprávněných zájmů a při obstarávaní běžných záležitostí

Služba je realizována za podpory Ústeckého kraje

podpořil UK